3 PİLOT HAVZADA NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI KAPSAMINDA EKONOMİK ANALİZLER VE SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ

PROJE SUNUMU

TÜRKİYE’DE HAVZA YÖNETİMİ

Türkiye'de, su kaynakları için havza bazlı su yönetimi yaklaşımı benimsenmektedir. AB Su Çerçeve Direktifinin (SÇD) temel ilkesi olan havza bazlı su yönetimi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasında önemli bir araçtır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile Türkiye'de nehir havzalarının yönetiminde büyük adımlar atılmıştır. Havza Koruma Eylem Planları başarıyla tamamlanmış olup, bu planların AB ile uyumlu Nehir Havzası Yönetim Planlarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, SÇD ve kardeş direktifler ile uyumlu olarak; Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak Havzaları için Nehir Havzası Yönetim Planları hazırlamanın yanı sıra, ekonomik analiz ve su verimliliği konularında yapılacak detaylı çalışmalar ile Türkiye için gerekli kapasiteyi oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak “3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği Çalışmaları İçin Teknik Destek Projesi” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Bu projenin faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Proje, İspanyol (Técnica y Proyectos, S.A., TYPSA), Fransız (EGIS Eau) ve Türk (DOLSAR) şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Konsorsiyum, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu nehir havzası yönetim planlarını hazırlayacaktır. Proje 29 Mayıs 2017'de başlamış olup, proje süresi üç yıldır.

PROJE BİLEŞENLERİ

Proje üç bileşenden oluşmaktadır:

1) NHYP hazırlanması: 3 havzada mevcut durum tespiti, çevresel hedeflerin belirlenmesi, önlemler programı gibi Nehir Havza Yönetim Planlarının (NHYP) hazırlanması için gerekli adımlara ilişkin çalışmalar bu bileşende gerçekleştirilecektir.

2) Ekonomik Analiz: Su kullanımlarının ekonomik analizi, maliyet etkinlik ve fayda-maliyet analizi gibi NHYP hazırlanmasında ihtiyaç duyulan ekonomik analiz çalışmaları kapsamlı bir şekilde bu bileşen altında ele alınacaktır.

3) Su verimliliği: Su verimliliği ve su fiyatlandırmasına ilişkin Türkiye genelinde yapılacak çalışmalara ilave olarak, seçilecek 3 pilot yerde içme suyu temininde, sanayide ve tarımda su verimliliğine ilişkin somut çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve öneriler arasından uygun görülen sisteme ilişkin tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PROJE SÜRESİ VE YERİ

Proje 29.05.2017 tarihinde başlamış ve 29.05.2020 tarihinde bitmek üzere planlanmış olup Ankara ve havzalardaki illerden yürütülecektir.